Evangelická Diakonie obnovila svoji činnost 1. 1. 2014.

 1. Diakonie je zaregistrovaná na všech potřebných úřadech – ČSSZ, Všeobecná zdravotní pojisťovna, finančný úřad.
 2. Byl založen účet Diakonie u ČSOB
 3. V roce 2014 proběhla školení, která jsou nevyhnutná pro chod Diakonie jako takové.
  1. Dokumentace v sociálních službách podle standardů kvality sociálních služeb.
  2. Rozpočty a cash flow v neziskové organizaci
  3. Fundraising
  4. Audit a příprava výročních zpráv n.o.
  5. Úvod do finančního řízení
 4. Ředitelka DECAV se zúčastnila týdenní stáže v zařízení a na ústředí Evangelické diakonie na Slovensku, což bylo také přínosem pro činnost Diakonie v ČR. Spolupráce se rozvíjí i nadále a vztahy s Diakonií Evangelické církve se prohlubuji v té nejlepší míře.
 5. Vedení účetnictví převzala kvalifikovaná účetní – členka ECAV v ČR. Svou práci vykonávala bez nároku na odměnu. K 31.12. 2014 práci v DECAV ukončila z důvodu odchodu na MD. Za její práci jí upřimně děkuji.
 6. Činnost Diakonie byla z větší části omezená, protože správní rada nemohla být zvolena z důvodu nutných změn v statutu. V květnu byla synodem přijata změna statutu DECAV, a v červnu jsme tak mohli uskutečnit 1. zasedání správní rady DECAV.
 7. V srpnu byly rozeslány dopisy na MČ Prahy – na 18 míst. Na základě dopisu projevili někteří odpovědní pracovníci úřadu MČ Prahy zájem o osobní schůzku.
 8. V srpnu a v září byla ředitelka DECAV církví vysláná na jazykovy pobyt do Erlangenu v Německu. Tento pobyt byl přínosem pro Diakonii pro navázaní kontaktu a další spolupráci se spolkem MLB.
 9. K 29. 9. 2014 bratr Martin Straka odstoupil z funkce člena správní rady. Do této funkce byl následně zvolen bratr Jaroslav Kratka.
 10. V prosinci se ve spolupráci s Diakonií ECAV na Slovensku konala celocírkevní sbírka v projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – balíčky pro děti ze Slovenského Totkomlose (ze soc. slabších rodín) – v Maďarsku. Naše Diakonie se rozhodla zaslat balíčky pro děti do vesnice Vukova – v Rumunsku. V prosinci roku 2013 jsme sbírkou a následně přípravou balíčku pro deti pomohli dětem v Nadlaku v Rumunsku.
 11. V rámci naší Diakonie proběhla také návštěvní činnost. Zatím veškerá návštevní činnost byla vykonávaná dobrovolně.
 12. Diakonie ECAV zabezpečila zařízení Slezské diakonie 10 televíznimi přijímači. Za tuto pomoc děkujeme bratru Martinu Boldišovi.
 13. Naše velké Dík patří take bratru Petrovi Kressovi za jeho finanční dar 10 000 (desaťtisíc) korún českých.
 14. Pečovatelská služba se prozatím rozvíjí jen v terénu Nastaly určité problémy – a to s prostory pro klienty, kteří potřebují pečovatelskou službu. Někteří klienti potřebují být umístěni v zařízení pro zlepšení svého zdraví a mobility, potřebují 24hodinovou péči. Jsou odkázaní na pomoc druhých. Jelikož takové zařízení nemáme, klienti musí být umístěni v jiných zařízeních. Je pro ne nevyhnutná péče a jejich stav jim neumožňuje jít do domácí péče. Na řešení tohto problému se nadále pracuje.

Spoléháme na Boží vedení a věříme, že naše činnost bude prospěšná potřebným.

Denisa Čopová
ředitelka DECAV v ČR

 

Poděkování

V roce 2014 nám byla poskytnutá odborná a finanční pomoc.

 • Od sestry Evy Vidmanové byly poskytnuty odborné služby v oblasti účetníctví bez nároku na odměnu.
 • ECAV v ČR – poskytla 500.000,- Kč

Finanční dary:

 • Tomáš Kress – 10.000 Kč.
 • Celocirkevní sbírka pro děti v Rumunsku a Maďarsku – 6 591,- Kč
  • CZ slovenský Praha- 3 775,- Kč
  • CZ česky Praha – 2 416,- Kč
  • CZ Plzeň – 400,- Kč
 • Celocirkevní sbírka pro rodinu v nouzi – 11 557,- Kč
  • CZ – Slovenský Praha – 8 557,- Kč
  • CZ – Český Praha – 3 000,- Kč

Srdečně všem děkujeme za veškerou pomoc a podporu.

Denisa Čopová

Diakonie Evangelické církve augsburského vyznání v ČR
IČ: 73633810
Bankovní spojení: ČSOB č. účtu: 263585688/0300
Email: diakonka.ecav@gmail.com
Tel.: +420 722 313 213
Diakonie Evangelické církve augsburského vyznání v České republice
V Jirchářích 14/152, 110 00 Nové Město – Praha 1

 

Milovať budeš Pána svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Lk 10, 27


Ježiš nám v tomto podobenstve o milosrdnom Samaritánovi ukazuje, že prikázanie lásky sa vzťahuje na všetkých ľudí, bez rozdielu. Kto je môj blížny? Komu som ja blížnym?

V láske sme vždy dlžníkmi. Predsa, môžeme povedať aj niečo konkrétne:

Milovať blížneho v zmysle Ježišovom nie je prostriedok, aby sme dokazovali svoju lásku k Bohu. Láska k blížnym nesmie byť vypočítava, aby sme sa zapáčili Pánu Bohu. To, čo našim blížnym máme dávať, sme my sami. Milovať znamená dať seba. Milovať nie je iba povinnosť.

Čo môžeme dať? Našu pomoc, ochotu načúvať, darovať z nášho času svojim blížnym, dať aj kúsok svojich peňazí, darovať úsmev, potešiť dobrým slovom. Jednoducho byť s nimi.

Myslím, že aj v našich cirkevných zboroch, v našom meste je dosť ľudí, ktorí práve takúto pomoc potrebujú. Potrebujú vedieť že sú potrební, milovaní. A to sa snažíme našim klientom dávať a ukázať, že sme tu pre nich.

Znakom skutočnej lásky je to, že je živá. Pán Ježiš nám hovorí: Choď a rob podobne. Podobne ako milosrdný Samaritán. Buďme tu pre iných, keď nás potrebujú. Nezanedbávajme ich. Pán Boh nám tú potrebnú silu dá, nechajme sa Ním viesť, vpusťme Ho do nášho srdca. Kto prijíma Boha, ten môže slúžiť s láskou. Bez Božej lásky, bez sily, ktorú nám dáva Hospodin to nedokážeme.

Ak milujeme Pána Boha, ak sa Kristom necháme obdarovať, potom budeme mať z čoho dávať aj našim blížnym.

Denisa Čopová


Balení a předávaní balíčků ve slovenském Tótkomlósi

Výroční zpráva 2014